DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulamin Deltaklubu
I. Cele działania
1. Poszerzenie wiedzy z matematyki, chemii, fizyki i ich popularyzowanie.
2. Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształcenie cech twórczego myślenia uczniów.
4. Wdrażanie do stawiania sobie coraz wyższych wymagań i samodzielnego rozwiązywania problemu.
5. Kształcenie umiejętności współpracy w grupie, publicznej prezentacji swoich i grupowych rozwiązań.
6. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi kołami naukowymi.
7. Współpraca ze szkołami w regionie.
8. Wymiana doświadczeń i prezentacja badań własnych członków Deltaklubu.
II. Formy
1. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych.
2. Współpraca z wyższymi uczelniami m.in.: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim oraz PAN.
3. Udział w wykładach interdyscyplinarnych i przedmiotowych.
4. Udział w wycieczkach dydaktycznych na Dni i Festiwale Nauki w ośrodkach akademickich.
5. Obozy naukowe
III. Cz?onkowie Deltaklubu
1. Członkiem Deltaklubu mogą zostać uczniowie, którzy pozytywnie przeszli procedurę naboru.
2. Opiekun grupy ma prawo w ciągu roku przyjąć ucznia do grupy po wcześniejszej rekomendacji nauczyciela uczącego i rozmowie z kandydatem oraz po spełnieniu procedur naboru
3. Członek Deltaklubu ma prawo do:
- aktywnego uczestniczenia we wszystkich formach działalności Deltaklubu,
- udziału w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.
4. Członek grupy jest zobowiązany do:
- Przestrzegania Regulaminu Klubu
- Dbania o wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia
- Dokumentowania uczestnictwa w zajęciach (zeszyt, teczka,..)
- Wykonywania prac domowych.
- Udziału w wycieczkach naukowych
- Udziału w konkursach przedmiotowych i informowania opiekuna o osiągnięcia w różnych konkursach z potwierdzeniem
- Usprawiedliwiania na bieżąco nieobecności.

Niewykonanie trzech prac domowych w semestrze lub 1/3 nieobecności na zajęciach lub trzy nieobecności nieusprawiedliwione może skutkować skreśleniem z listy członków Deltaklubu. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu skutkuje wykluczeniem z Deltaklubu Regulamin Deltaklubu, harmonogram zajęć, bieżące ogłoszenia i inne materiały znajdują się na stronie internetowej: www.talenty.plock.edu.pl